Reglement en algemene deelname voorwaarden

Algemene deelname voorwaarden

Om deel te nemen aan The Battlefield Run dient u te voldoen aan volgende voorwaarden. Deze zijn geldend voor uw eigen veiligheid. Indien de organisatie hier inbreuken tegen vaststelt, zal deelname aan het parcours ontzegd worden. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Documenten: Dienen aan het secretariaat afgegeven/voorgelegd te worden
  – Ingevulde bijlage A
  – Identiteitskaart
Kledij: Schoenen zijn verplicht
Opwarming: Verplicht op de muziek van de DJ voor de start
Zwemmen: Iedere deelnemer moet zonder problemen in staat zijn 100m te zwemmen
Minimumleeftijd: Geboren in 2004 of vroeger
Competitie: Om deel te nemen aan de competitie dient er bij inschrijving een bewijs voorgelegd te worden dat aantoont dat u het voorbije jaar succesvol een andere competitie, survivalrun of Obstacle Run, hebt beëindigd met behoud van minsten 1 bandje.

Reglement

Art 1. Indien u na het lezen van dit reglement nog vragen heeft, controleer dan eerst de FAQ pagina alvorens ons te contacteren.

Art 2. De hindernissenloop wordt georganiseerd door de VZW Battlefield Run, met zetel te 2930 Brasschaat Kapellei 65, hierna genoemd de organisator.

Art 3. De opbrengst van de hindernissenloop wordt besteed aan een goed doel.

Art 4. Door zijn/haar inschrijving erkent elke deelnemer kennis genomen te hebben van het huidig reglement en dit als bindend te aanvaarden.

Algemeen

Art 5. Elke deelnemer van The Battlefield Run verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de hindernissenloop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen. Niemand verplicht u om de hindernissen te nemen. Ken uw lichaam, vertraag of stop wanneer het niet meer gaat. Teamgeest is het belangrijkste: samenwerken en hindernissen overwinnen. Help elkaar, steun elkaar en loop samen over de finish

Art 6. De organisatie neemt alle voorzorgsmaatregelen die in haar mogelijkheden ligt om de hindernissenloop op een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de organisatie van de hindernissenloop. Er is een medische hulpverlening aanwezig op deze wedstrijd. De deelnemers worden ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen gedurende hun deelname aan onze wedstrijd.

Art 7. De deelnemer verbindt zich ertoe om alle instructies, onder meer inzake veiligheid, het te volgen loopparcours, edm… van de organisator te zullen volgen.

Art 8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de VZW en zal niet gedeeld worden met andere organisaties met uitzondering van onze hoofdpartners, indien zij hierom vragen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u akkoord te gaan met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van The Battlefield Run zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Art 9. U laat te allen tijde de toegangswegen open zodat, indien nodig, de hulpdiensten eenvoudig kunnen passeren

Art 10. De deelnemer zal geen afval op het parcours of in de omgeving ervan achterlaten en neemt zelf al zijn/haar afval mee of deponeert het in de daartoe bestemde afvalcontainers.

Art 11. Bij opzettelijke beschadiging van een hindernis of andere delen van de infrastructuur zullen medewerkers maatregelen treffen en de politie verwittigen.

Art 12. Na de wedstrijd kan u gebruik maken van de kleedkamers met douche. Medewerkers zullen regelmatig de kleedkamers controleren. Bij misbruik of vernieling zullen zij de nodige maatregelen treffen.

Art 13. Toiletten zijn gratis, gelieve deze dan ook proper achter te laten voor de mensen die volgen

Art 14. Enkel de deelnemer van wie het inschrijvingsgeld tijdig is betaald zal tot de hindernissenloop worden toegelaten. De inschrijvingen gebeuren uitsluitend via het platform www.larssie.com. Zij bieden een optionele annulatieverzekering aan. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelfs niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.

Inschrijving

Art 15. De minimumleeftijd om deel te nemen is 16 jaar (geboren in 2002 of vroeger)

Art 16. Uw inschrijving wordt pas goedgekeurd na de ontvangst van het inschrijvingsgeld en de controle van de ingevulde gegevens. Dit kan enkele dagen duren.

Art 17. Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want via dit e-mailadres ontvang je kort voor het evenement een bevestigingsmail met je startnummer. De namenlijsten met startnummers zullen ook geafficheerd worden aan het secretariaat.

Art 18. U meldt zich aan met de ingevulde Bijlage A en uw identiteitskaart. U krijgt dan al het benodigd materiaal om te kunnen starten.

Art 19. Iedere deelnemer ontvangt vóór de hindernissenloop een chip. De deelnemer zal de chip tijdens de hindernissenloop op zich dragen volgens de instructies verstrekt door de organisator. Deze chip wordt door de deelnemer onmiddellijk na de hindernissenloop op de daartoe aangegeven plaats aan de organisator terug gegeven. Indien de deelnemer de chip niet aan de organisator teruggeeft, om welke reden ook o.m. verlies, zal de deelnemer aan de organisatie een schadevergoeding betalen gelijk aan € 25,00.

Wedstrijd

Art 20. Gemotoriseerde voertuigen, fietsen en andere vervoersmiddelen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

Art 21. Iedere deelnemer ontvangt een deelnamebandje met nummer, dit moet te allen tijde gedragen worden.

Art 22. Starttijden: Deze zijn nog onderhevig aan wijzigingen en worden voordien op de website geplaatst.

 • Competitie (maximaal 180 deelnemers)

Start eerste loper: 09:00:00
Startmethode wordt nog bepaald.

Startnummer 001 – 180

 • Recreanten (125 deelnemers per 15 minuten (A & B VAK))
  Wave Alfa : 10u30 
  Wave Bravo: 10u45 
  Wave Charlie: 11u00
  Wave Delta: 11u15 
  Wave Echo: 11u30 
  Wave Foxtrot: 11u45 
  Wave Golf: 12u00
  Wave Hotel: 12u15

  Wave India: 12u45 
  Wave Juliet: 13u00
  Wave Kilo: 13u15
  Wave Lima: 13u30
  Wave Mike: 13u45
  Wave November: 14u00
  Wave Oscar: 14u15
  Wave Papa: 14u30

Opgelet: om 17u30 sluit het parcours, om 19u00 sluit de evenementenweide.

Art 23. U mag zich 15 minuten voor uw starttijd begeven naar uw startbox.

Art 24. Voer de hindernis uit op de meest logische manier EN zoals deze aangegeven is door de organisatie en NIET op de makkelijkste manier.

Art 25. Bij een ernstig incident van om het even welke aard dan ook, aarzel niet om een medewerker aan te spreken.

Bijkomende richtlijnen voor de competitie

Art 26. Categorieën, zowel voor mannen en vrouwen.

◦16 jaar tot en met 18 jaar: Junioren (geboortejaar 2004, 2003, 2002)

◦19 jaar tot en met 25 jaar: Beloften (1995 – 2001)

◦26 jaar tot en met 35 jaar : Elite (1985 –  1994)

◦36 jaar tot en met 45 jaar : Masters (1975 – 1984)

◦46+ jaar: Veteranen (… – 1974)

Art 27. Een podium wordt pas geopend indien er minstens 5 lopers voor deze categorie deelnemen. Pas van zodra er genoeg inschrijvingen zijn dat een ander podium bezet kan worden met minstens 5 lopers worden de lopers opgesplitst, dit geldt ook voor vrouwen. Als er 5 vrouwen deelnemen, lopen zij voor 1 categorie ‘vrouwen’.

Art 28. Iedere deelnemer krijgt een genummerd t-shirt, deze moet ten allen tijde zichtbaar gedragen worden in combinatie met het deelnamebandje. De genummerde t-shirt kan men afhalen op het secretariaat in ruil voor zijn ID kaart. Deze genummerde t-shirt wordt na de wedstrijd terugbezorgd aan het secretariaat, ook als deze gescheurd is. De ID kaart wordt dan teruggeven.

Art 29. Per 20 sec vertrekt er 1 loper. Deze nummers worden afgeroepen en op de “GO” van de Marshall mag deze persoon vertrekken. (Startmethode wordt nog herzien)

Art 30. In uw startbox plaatst u zich op nummervolgorde. Indien u te laat bent, wacht u tot iedereen vertrokken is en sluit u achteraan aan. Van zodra iemand niet aanwezig is in de voorsorteer box wordt zijn startplaats onmiddellijk ingenomen door de volgende, wat inhoudt dat iedereen vanaf dan 20 sec vroeger vertrekt dan zijn initiële starttijd. Dit maakt het voor ons mogelijk om laatkomers achteraan aan te sluiten. Na 10u00 wordt er NIET meer gestart voor de competitie. Competitielopers die te laat zijn kunnen wel nog deelnemen aan de recreatieve versie. (Startmethode wordt nog herzien)

Art 31. Elke deelnemer krijgt drie extra polsbandjes. Bij het niet nemen van een hindernis geeft u een bandje af aan de Marshall. Indien u geen bandjes meer heeft kan u de wedstrijd verderzetten, uw resultaat telt echter niet meer mee voor de rangschikking. Indien u een bandje zou kwijt zijn meldt u dit aan de eerst volgende Marshall. Alle geknipte bandjes worden verzameld en nadien gecontroleerd.

Art 32. Maximaal 2 u 30 na uw starttijd dient u de aankomst bereikt te hebben zo niet volgt automatische diskwalificatie voor de competitie. U kunt natuurlijk nog steeds de wedstrijd uitlopen.

Art 33. Indien er een hindernis om eender welke reden moet worden afgesloten, zal er, van iedere deelnemer die de hindernis ondertussen nam, een bepaalde tijd afgetrokken worden. Deze tijd wordt nadien in mindering gebracht voor het klassement.

Art 34. De organisator heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de hindernissenloop en over de vaststelling van de rangschikking. Hij kan op ieder ogenblik, zonder inspraak van wie dan ook, beslissingen nemen aangaande een wijziging van het loopparcours, het al dan niet verder zetten van de hindernissenloop, het uit de hindernissenloop verwijderen van deelnemers, het nemen van sancties ten overstaan van deelnemers zoals diskwalificatie, … De deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisator.

Art 35. De organisatie zal zo snel mogelijk alle resultaten kenbaar maken. De prioriteit ligt bij de individuele resultaten.

Art 36. Elke hindernis dient zo centraal mogelijk genomen te worden (!). Enkel bij inhaal bewegingen mag men uitwijken, waar mogelijk, en indien dit het doel van de hindernis niet schaadt.

Art 37. Afwijken van het parcours is verboden en kan leiden tot diskwalificatie.

Art 38. Per obstakel mogen er onbeperkt pogingen ondernomen worden,  indien er een nieuwe loper toekomt krijgt deze voorrang. Hou rekening met de finishtijd <2u30.

Art 39. Het is verboden om schoenen met metalen/ijzeren/… spikes of noppen te gebruiken. Enkel lichte plastieken worden toegelaten. Dit met betrekking tot beschadiging van de hindernissen.

Art 40.  Het woord van de Marshall is heilig. Indien u het toch niet eens bent met een Marshall zijn mening, doe verder met de wedstrijd en zoek na de finish onmiddellijk een HeadMarshall op om uw uitleg te doen. Afhankelijk van de ernst van de zaak neemt hij een beslissing of geeft hij de zaak door aan de ‘reglement verantwoordelijke’ van de organisatie. Daar kunnen beide partijen nog eens hun verhaal doen en zal er een beslissing genomen worden. Die beslissing is bindend. Weet dat 90% van alle Marshalls zelf het parcours zal uitgevoerd hebben in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd.

Indien u vragen heeft over een van deze voorgaande regels en u vindt het antwoord niet in onze FAQ, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Veel succes.

Mvg,

Het TBR-Team